*Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (1)

Extract


 *Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (1)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006

z dnia 19 grudnia 2006 r.

ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnotyw odniesieniu do substancji skażających w żywności (1),

w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a takżemając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z 8 marca2001 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dlaniektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (2)

bylo wielokrotnie i w sposób znaczący zmieniane.

Konieczna jest kolejna zmiana najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w środkachspożywczych w celu uwzględnienia nowych informacjii zmian zawartych w Kodeksie żywnościowym(Codex Alimentarius). Jednocześnie tekst należy,w odpowiednich przypadkach, uczynić bardziej zrozumialym. Należy zatem zastąpić rozporządzenie (WE)nr 466/2001.

(2) Dla ochrony zdrowia publicznego jest rzeczą zasadniczą,by zanieczyszczenia te nie przekraczaly poziomów, któresą dopuszczalne z toksykologicznego punktu widzenia.

(3) Z uwagi na różnice w ustawodawstwie poszczególnychpaństw czlonkowskich oraz wiążące się z tym ryzykozaklócenia konkurencji niezbędne jest wprowadzenieśrodków wspólnotowych w odniesieniu do niektórychzanieczyszczeń w celu zapewnienia jednolitości rynkuprzy poszanowaniu zasady proporcjonalności.

(4) Najwyższe dopuszczalne poziomy powinny być okreś-lone na możliwie rygorystycznym poziomie, który jestrozsądnie osiągalny przy zastosowaniu dobrej praktykirolniczej, w zakresie rybolówstwa i produkcji, orazz uwzględnieniem ryzyka związanego z konsumpcjążywności. W przypadku zanieczyszczeń uznanych zagenotoksyczne substancje rakotwórcze lubw przypadkach, gdy aktualne narażenie ludności lubnajbardziej wrażliwych na skutki narażenia grup ludnościjest bliskie czy też przekracza tolerowane pobranie,najwyższe poziomy powinny być określone na najniż-

szym rozsądnie osiągalnym poziomie (ALARA). Takiepodejście zapewni, że przedsiębiorcy branży żywnoś-ciowej będą stosowaćśrodki mające w jak największymstopniu zapobiegać zanieczyszczeniom i je ograniczaćw celu ochrony zdrowia publicznego. Ponadto, dlaochrony zdrowia niemowląt i malych dzieci, grupyszczególnie wrażliwej, wlaściwe jest ustalenie najniższychdopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, które możnaosiągnąć poprzez staranny dobór surowców stosowanychdo produkcji żywności dla niemowląt i malych dzieci.Staranny dobór surowców jest także wlaściwyw przypadku produkcji niektórych specjalnych środkówspożywczych, takich jak otręby przeznaczone do bezpo-średniego spożycia przez ludzi.

(5) Aby najwyższe dopuszczalne poziomy mogly miećzastosowanie do suszonych, rozcieńczonych, przetworzonych lub zlożonych środków spożywczych,w przypadku gdy na szczeblu wspólnotowym nie maustalonych najwyższych dopuszczalnych poziomów,przedsiębiorcy branży spożywczej powinni udostępnićkonkretne wspólczynniki zatężenia i rozcieńczenia wrazzwlaściwymi danymi doświadczalnymi uzasadniającymite proponowane wspólczynniki.

(6) W celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia publicznego, do obrotu handlowego nie mogą być wprowadzane ani same produkty zawierające zanieczyszczeniaw ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalnepoziomy, ani mieszaniny tych produktów z innymi środkami spożywczymi; produkty te nie mogą też być stoso-wane jako skladniki innych środków spożywczych.

(7) Uznaje się, że sortowanie lub inne metody fizycznejobróbki um...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company