*Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (1)

Extract


 *Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (1)

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005

z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 ParlamentuEuropejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawiehigieny środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 4ust. 4 oraz art. 12,

a takżemając na uwadze co następuje:

(1) Wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego jestjednym z podstawowych celów prawa żywnościowegoustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymaganiaprawa żywnościowego, powolującym Europejski Urządds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającym procedury w sprawach bezpieczeństwa żywności (2). Czynnikizagrożenia mikrobiologicznego w środkach spożywczych stanowią istotne źródlo zachorowań i zatrućpokarmowych u ludzi.

(2) Środki spożywcze nie powinny zawierać mikroorganizmów, ich toksyn ani metabolitów w ilościach stanowią-cych niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 ustanawia ogólnewymagania bezpieczeństwa żywności, zgodnie z którymizabronione jest wprowadzanie na rynek żywności, któranie jest bezpieczna. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane do wycofania z rynku niebezpiecznej żywności. W celu zwiększenia stopnia ochronyzdrowia publicznego oraz w celu uniknięcia rozbieżnychinterpretacji należy ustalić zharmonizowane kryteriabezpieczeństwa dotyczące oceny produktów żywnościowych, szczególnie pod względem obecności określonychmikroorganizmów chorobotwórczych.

(4) Kryteria mikrobiologiczne stanowią również wskazówkęco do akceptowania środków spożywczych oraz ichprodukcji, postępowania z nimi oraz ich dystrybucji.Stosowanie kryteriów mikrobiologicznych powinnostanowić integralną część procesu wdrażania proceduropartych na zasadach HACCP oraz innych środkówkontroli higieny.

(5) Bezpieczeństwo środków spożywczych zapewnia sięglównie poprzez podejście zapobiegawcze, np. wdrażanie dobrej praktyki higienicznej oraz stosowanie procedur opartych na zasadach systemu analizy zagrożeńi krytycznych punktów kontroli (HACCP). Kryteriamikrobiologiczne można wykorzystywać przy zatwierdzaniu i weryfikacji procedur HACCP i innych środkówkontroli higieny. Należy zatem ustalić kryteria mikrobiologiczne pozwalające na akceptację procesów, a takżekryteria mikrobiologiczne bezpieczeństwa żywności,ustalając limit, powyżej którego dany środek spożywczypowinien zostać uznany za zanieczyszczonyw niedopuszczalnym stopniu mikroorganizmami, których dotyczą ustalone kryteria.

(6) Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązanedo zachowania zgodności z kryteriami mikrobiologicznymi. Zachowanie zgodności powinno obejmowaćbadanie w odniesieniu do wartości ustalonych dla danychkryteriów poprzez pobieranie próbek, wykonywaniebadań oraz wdrażanie dzialań naprawczych zgodniez prawem żywnościowym oraz poleceniami wydanymiprzez wlaściwy organ. Należy zatem ustanowićśrodkiwykonawcze dotyczące metod analitycznych, określającerównież, w miarę potrzeb, niepewność pomiaru, planpobierania próbek, limity mikrobiologiczne oraz liczb...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company