*Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (1)

Extract


 *Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (1)

L 322/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1441/2007

z dnia 5 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznychdotyczących środków spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 ParlamentuEuropejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawiehigieny środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 4ust. 4,

a takżemając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (2) ustanawia kryteria mikrobiologiczne dotyczące niektórychmikroorganizmów oraz przepisy wykonawcze obowiązujące przedsiębiorstwa sektora spożywczego przy wdra-żaniu ogólnych i szczególnych środków higienicznych,o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr852/2004. Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 stanowirównież, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego sązobowiązane dopilnować, aby środki spożywcze bylyzgodne z odpowiednimi kryteriami mikrobiologicznymiwymienionymi w zalączniku I do tego rozporządzenia.

(2) Rozdzialy 1 i 2 zalącznika I do rozporządzenia (WE)nr 2073/2005 ustanawiają kryteria bezpieczeństwaśrodków spożywczych i kryteria higieny procesu dotyczące preparatów w proszku do początkowego żywienianiemowląti żywności dietetycznej w proszku specjalnegoprzeznaczenia medycznego przeznaczonych dlaniemowląt w wieku do sześciu miesięcy ("preparatyw proszku dla niemowląt i żywność dietetycznaw proszku"). Część 2.2 rozdzialu 2 tego zalącznikastanowi, że w przypadku gdy badane są preparatyw proszku dla niemowląt i żywność dietetycznaw proszku i w jakiejkolwiek próbce wykryte zostanąEnterobacteriaceae, partia musi zostać zbadanaw kierunku Enterobacter sakazakii i Salmonella.

(3) W dniu 24 stycznia 2007 r. Komisja Naukowa do sprawZagrożeń Biologicznych (Komisja BIOHAZ) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)wydala opinię na temat Enterobacteriaceae i jako wskaź-ników Salmonella i Enterobacter sakazakii....

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company