Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

Extract


Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

l_03020090131pl00160099.pdf

L 30/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

31.1.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 73/2009

z dnia 19 stycznia 2009 r.

ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramachwspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającerozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającerozporządzenie (WE) nr 1782/2003

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, wszczególności jego art. 36 i 37 oraz art. 299 ust. 2,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu z 1979 r., w szczególności dolączony do niego protokól nr 4 ust. 6 dotyczącybawelny,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

po konsultacji z Europejskim Komitetem EkonomicznoSpolecznym (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów (3):

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Uzgodnione w latach 2003 i 2004 reformy wspólnejpolityki rolnej (WPR) obejmowaly przepisy slużąceocenie skuteczności tych reform. W związku z tym wdniu 20 listopada 2007 r. Komisja przedstawila komunikat dla Rady i Parlamentu Europejskiego zatytulowany"Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR".Należy uwzględnić ten komunikat oraz późniejszedyskusje nad jego glównymi elementami, które toczylysię w Parlamencie Europejskim, Radzie, EuropejskimKomitecie Ekonomiczno-Spolecznym i KomitecieRegionów, a także liczne uwagi będące wynikiem konsultacji spolecznych.

(2) Doświadczenie wyniesione z wdrażania rozporządzeniaRady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r.ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparciabezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia (4) pokazuje wszczególności, że niektóre elementy mechanizmówwsparcia wymagają dostosowania. W szczególnościnależy rozszerzyć oddzielenie wsparcia bezpośredniegood wielkości produkcji oraz uprościć funkcjonowaniesystemu platności jednolitej. Ponadto rozporządzenie(WE) nr 1782/2003 kilkakrotnie podlegalo znacznym

zmianom. W świetle rozwoju sytuacji oraz celem zachowania przejrzystości należy je uchylić i zastąpić niniejszym rozporządzeniem.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanowilo zasadę,że rolnicy, którzy nie spelniają niektórych wymogówdotyczących zdrowia publicznego, zdrowia roślin i zwierząt, ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierzątotrzymują zmniejszone platności bezpośrednie lub podlegają wykluczeniu z platności. Ten system wzajemnejzgodności stanowi nieodlączną część wspólnotowegowsparcia w postaci platności bezpośrednich i dlategopowinien zostać zachowany. Doświadczenie pokazalojednak, że niektóre wymogi objęte zasadą wzajemnejzgodności nie są dostatecznie związane z dzialalnościąrolniczą czy gruntami rolnymi lub dotyczą bardziejorganów krajowych niż rolników. Dlatego wlaściwe jestdostosowanie zakresu zasady wzajemnej zgodności.

(4) Ponadto by uniknąć porzucania gruntów rolnych izapewnić utrzymanie gruntów zgodnie z zasadami dobrejkultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rozporzą-dzenie (WE) nr 1782/2003 ustanowilo wspólnotoweramy prawne, na mocy których państwa czlonkowskieprzyjmują normy uwzględniające szczególny charakterodnośnych obszarów, w tym warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy gospodarowania, użytkowaniegruntów, zmianowanie upraw, metody uprawy roli orazstrukturę gospodarstw. Te ramy prawne należy zachować.Doświadczenie wykazalo jednak, że odpowiednicharakter i korzystne skutki niektórych norm nie wystarczają, aby uzasadnić ich wdrożenie przez wszystkiepaństwa czlonkowskie. Normy takie powinny zatem staćsię dobrowolne dla państw czlonkowskich. Jednakże wcelu zapewnienia, aby ramy byly możliwie jak najbardziejspójne, norma nie powinna być dobrowolna w przypadku ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company