*Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ('rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku')

Extract


 *Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ('rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku')

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1234/2007

z dnia 22 października 2007 r.

ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczególowe dotycząceniektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,w szczególności jego art. 36 i 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Funkcjonowaniu i rozwojowi wspólnego rynku produktówrolnych powinno towarzyszyć ustanowienie wspólnejpolityki rolnej (zwanej dalej "WPR") obejmującej w szczególności wspólną organizację rynków rolnych (zwana dalej"WOR"), która może, zgodnie z art. 34 Traktatu, przybieraćróżne formy w zależności od produktów.

(2) Od czasu wprowadzenia WPR Rada przyjęla 21 WORpojedynczego produktu lub grupy produktów, które sąregulowane odrębnymi podstawowymi rozporządzeniamiRady:

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/68 z dnia27 lutego 1968 r. w sprawie ustanowienia wspólnejorganizacji rynku żywych drzew i innych roślin, bulw,korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnychliści (2),

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 827/68 z dnia28 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku niektórych produktów wymienionych w zalączniku II do Traktatu (3),

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia29 października 1975 r. w sprawie wspólnejorganizacji rynku wieprzowiny (4),

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia29 października 1975 r. w sprawie wspólnejorganizacji rynku jaj (5),

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia29 października 1975 r. w sprawie wspólnejorganizacji rynku mięsa drobiowego (6),

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku surowca tytoniowego (7),

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku bananów (8),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia28 października 1996 r. w sprawie wspólnejorganizacji rynku owoców i warzyw (9),

(1) Opinia z dnia 24 maja 2007 r. (dotychczas nieopublikowanaw Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 55 z 2.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienionerozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,str. 1).

(3) Dz.U. L 151 z 30.6.1968, str. 16. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161z 30.4.2004, str. 97).

(4) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienionerozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005,str. 2).

(5) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119z 4.5.2006, str. 1).

(6) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006.

(7) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 1679/2005 (Dz.U. L 271z 15.10.2005, str. 1).

(8) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienionerozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006,str. 13).

(9) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 1182/2007 (Dz.U. L 273z 17.10.2007, str. 1).

- rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia28 października 1996 r. w sprawie wspólnejorganizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku wolowiny i cielęciny (2),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku mleka i przetworów mlecznych (3),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku wina (4),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacjirynków lnu i konopi uprawianych na wlókno (5),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 2529/2001 z dnia19 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku mięsa baraniego i koziego (6),

- rozporządzenie ...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company