Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Wersja przekształcona) (1)

Extract


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Wersja przekształcona) (1)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/106/WE

z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Wersja przeksztalcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI i RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpolecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a takżemając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2001/25/WE Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie minimalnegopoziomu wyszkolenia marynarzy (3) zostala kilkakrotnieznacząco zmieniona (4). Ze względu na nowe zmiany tejdyrektywy, dla zachowania przejrzystości, przepisy tepowinny zostać przeksztalcone.

(2) Dzialania, jakie mają być podjęte na poziomie wspólnotowym w dziedzinie bezpieczeństwa na morzu orazzapobiegania zanieczyszczeniu morza, powinny byćzgodne z zasadami i normami uzgodnionymi na forummiędzynarodowym.

(3) W celu utrzymania i rozwijania poziomu wiedzy orazumiejętności w sektorze morskim Wspólnoty koniecznejest zwrócenie odpowiedniej uwagi na szkolenie morskiei status marynarzy we Wspólnocie.

(4) Jednolity poziom szkolenia mającego na celu przyznanieświadectw uprawnień zawodowych marynarzom powinien zostać zapewniony w interesie bezpieczeństwa namorzu.

(5) Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawaniakwalifikacji zawodowych (5) znajduje zastosowanie dozawodów morskich objętych niniejszą dyrektywą.Pomoże ona wspierać zgodność ze zobowiązaniamiokreślonymi w Traktacie, znoszącymi przeszkodyw zakresie swobodnego przeplywu osób i uslug międzypaństwami czlonkowskimi.

(6) Wzajemne uznawanie dyplomów i świadectw przewidziane na podstawie dyrektywy 2005/36/WE niezapewnia zawsze znormalizowanego poziomu wyszkolenia wszystkich marynarzy odbywających slużbę napokladzie statków pod banderą państwa czlonkowskiego.Jednakże jest to istotne z punktu widzenia bezpieczeń­stwa na morzu.

(7) Istotne jest w związku z tym określenie minimalnegopoziomu wyszkolenia marynarzy we Wspólnocie. Tenpoziom powinien opierać się na standardach dotyczącychszkolenia uzgodnionych już na poziomie międzynarodowym, tj. Międzynarodowej konwencji o wymaganiachw zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pelnienia wacht Międzynarodowej OrganizacjiMorskiej (IMO) (konwencja STCW) z 1978 r., zmienionejw 1995 r. Wszystkie państwa czlonkowskie są stronamitej konwencji.

(8) Państwa czlonkowskie mogą określić standardy wyższeod minimalnych standardów określonych w konwencjiSTCW i niniejszej dyrektywie.

(9) Prawidla konwencji STCW zalączone do niniejszej dyrektywy powinny zostać uzupelnione o obowiązkoweprzepisy zawarte w części A Kodu dotyczącego wyszkolenia czlonków zalóg, wydawania dyplomów orazpelnienia wacht (kodu STCW). Część B kodu STCWzawiera zalecane wytyczne mające na celu wsparciestron konwencji STCW oraz podmiotów wlączonychw jej wykonywanie, stosowanie lub wprowadzaniew życie jej środków celem pelnej realizacji konwencjiw sposób jednolity.

(1) Dz.U. C 151 z 17.6.2008, s. 35.(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r.

(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzjaRady z dnia 20 października 2008 r.(3) Dz.U. L 136 z 18.5.2001, s. 17.(4) Zob. zalącznik III część A. (5) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.

(10) Celem wzmocnienia bezpieczeństwa na morzu orazzapobiegania zanieczyszczeniu morza w niniejszej dyrektywie powinny zostać określone minimalne okresy odpoczynku dla personelu wachtowego zgodnie z konwencjąSTCW. Przepisy takie powinny być stosowane bezuszczerbku dla przepisów dyrektywy Rady 1999/63/WEz dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącej Umowy w sprawieorganizacji czasu pracy marynarzy, przyjętej przezStowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej(ECSA) i Federację Związków Zawodowych PracownikówTransportu w Unii Europejskiej (FST) (1).

(11) Państwa czlonkowskie powinny przewidzieći egzekwowa&...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company