*Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (1)

 
FREE EXCERPT

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006

z dnia 19 grudnia 2006 r.

ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnotyw odniesieniu do substancji skażających w żywności (1),

w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a takżemając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z 8 marca2001 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dlaniektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (2)

bylo wielokrotnie i w sposób znaczący zmieniane.

Konieczna jest kolejna zmiana najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w środkachspożywczych w celu uwzględnienia nowych informacjii zmian zawartych w Kodeksie żywnościowym(Codex Alimentarius). Jednocześnie tekst należy,w odpowiednich przypadkach, uczynić bardziej zrozumialym. Należy zatem zastąpić rozporządzenie (WE)nr 466/2001.

(2) Dla ochrony zdrowia publicznego jest rzeczą zasadniczą,by zanieczyszczenia te nie przekraczaly poziomów, któresą dopuszczalne z toksykologicznego punktu widzenia.

(3) Z uwagi na różnice w ustawodawstwie poszczególnychpaństw czlonkowskich oraz wiążące się z tym ryzykozaklócenia konkurencji niezbędne jest wprowadzenieśrodków wspólnotowych w odniesieniu do niektórychzanieczyszczeń w celu zapewnienia jednolitości rynkuprzy poszanowaniu zasady proporcjonalności.

(4) Najwyższe dopuszczalne poziomy powinny być okreś-lone na możliwie rygorystycznym poziomie, który jestrozsądnie osiągalny przy zastosowaniu dobrej praktykirolniczej, w zakresie rybolówstwa i produkcji, orazz uwzględnieniem ryzyka związanego z konsumpcjążywności. W przypadku zanieczyszczeń uznanych zagenotoksyczne substancje rakotwórcze lubw przypadkach, gdy aktualne narażenie ludności lubnajbardziej wrażliwych na skutki narażenia grup ludnościjest bliskie czy też przekracza tolerowane pobranie,najwyższe poziomy powinny być określone na najniż-

szym rozsądnie osiągalnym poziomie (ALARA). Takiepodejście zapewni, że przedsiębiorcy branży żywnoś-ciowej będą stosowaćśrodki mające w jak największymstopniu zapobiegać zanieczyszczeniom i je ograniczaćw celu ochrony zdrowia publicznego. Ponadto, dlaochrony zdrowia niemowląt i malych dzieci, grupyszczególnie wrażliwej, wlaściwe jest ustalenie najniższychdopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, które możnaosiągnąć poprzez staranny dobór surowców stosowanychdo produkcji żywności dla niemowląt i malych dzieci.Staranny dobór surowców jest także wlaściwyw przypadku produkcji niektórych specjalnych środkówspożywczych, takich jak otręby przeznaczone do bezpo-średniego spożycia przez ludzi.

(5) Aby najwyższe dopuszczalne poziomy mogly miećzastosowanie do suszonych, rozcieńczonych, przetworzonych lub zlożonych środków spożywczych,w przypadku gdy na szczeblu wspólnotowym nie maustalonych najwyższych dopuszczalnych poziomów,przedsiębiorcy branży spożywczej powinni udostępnićkonkretne wspólczynniki zatężenia i rozcieńczenia wrazzwlaściwymi danymi doświadczalnymi uzasadniającymite proponowane wspólczynniki.

(6) W celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia publicznego, do obrotu handlowego nie mogą być wprowadzane ani same produkty zawierające zanieczyszczeniaw ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalnepoziomy, ani mieszaniny tych produktów z innymi środkami spożywczymi; produkty te nie mogą też być stoso-wane jako skladniki innych środków spożywczych.

(7) Uznaje się, że sortowanie lub inne metody fizycznejobróbki umożliwiają zmniejszenie zawartości aflatoksynw przesylkach zawierających orzechy arachidowe,orzechy, suszone owoce i kukurydzę. W celu zminimalizowania wplywu na handel wlaściwe jest dopuszczeniewyższej zawartości aflatoksyn w tych produktach, którenie są przeznaczone do bezpośredniego spożycia przezludzi, lub też użycia jako skladnik środka spożywczego.W takich przypadkach najwyższe dopuszczalne poziomyaflatoksyn powinnny być ustalane przy uwzględnieniuskuteczności wspomnianej powyżej obróbkiw zmniejszaniu zawartości aflatoksyn w orzechacharachidowych, orzechach, suszonych owocachi kukurydzy, na poziomach poniżej najwyższych dopuszczalnych poziomów ustalonych dla tych produktówprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do zastosowania jako skladniki w środkach spożywczych.

(8) Aby umożliwić skuteczne egzekwowanie najwyższychdopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeńw niektórych środkach spożywczych, należy dla tychprzypadków wprowadzić odpowiednie przepisy dotyczące etykietowania.

(1) Dz.U. L 37 z 13.2.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady(Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 77 z 16.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienionerozporządzeniem (WE) nr 199/2006 (Dz.U. L 32 z 4.2.2006,str. 32).

(9) Z uwagi na warunki klimatyczne panujące w niektórychpaństwach czlonkowskich trudno jest zagwarantować, żenajwyższe dopuszczalne poziomy dla świeżej salatyi świeżego szpinaku nie zostaną przekroczone. Należyzezwolić tym państwom czlonkowskim na okres tymczasowy, w którym dopuszczalne byloby wprowadzanie narynek świeżej salaty i świeżego szpinaku przeznaczonychdo spożycia na ich terytorium, w których zawartośćazotanów przekracza najwyższe dopuszczalne poziomy.Producenci salaty i szpinaku mający siedzibęwpaństwach czlonkowskich, które udzielily wspomnianych powyżej zezwoleń, powinni stopniowo zmieniaćmetody uprawy poprzez stosowanie dobrych praktykrolniczych, zalecanych na poziomie krajowym.

(10) Niektóre gatunki ryb pochodzące z regionu MorzaBaltyckiego mogą zawierać znaczne poziomy dioksyni polichlorowanych bifenyli (PBC) o dzialaniu podobnymdo dioksyn. Znacząca część tych gatunków ryb z regionuMorza Baltyckiego nie będzie spelniala wymagańw zakresie najwyższych dopuszczonych poziomówi tym samym nie będzie mogla być spożywana. Sąpowody, by przypuszczać, że wykluczenie ryb z dietymoże mieć negatywny wplyw na zdrowie w regionieMorza Baltyckiego.

(11) W Szwecji i Finlandii obowiązuje system zapewniający,że konsumenci są wpelni poinformowani o zaleceniachdietetycznych dotyczących ograniczeń konsumpcji rybz regionu Morza Baltyckiego przez określone, najbardziejwrażliwe na skutki narażenia grupy ludności w celu uniknięcia potencjalnego zagrożenia dla zdrowia. Dlatego teżnależy przyznać odstępstwo Finlandii i Szwecji pozwalające przez okres tymczasowy na wprowadzanie doobrotu na ich terytorium niektórych gatunków rybz regionu Morza Baltyckiego, przeznaczonych dospożycia przez ludzi i zawierających dioksynyi polichlorowane bifenyle o dzialaniu podobnym dodioksyn na wyższym poziomie niż jest to przewidzianew niniejszym rozporządzeniu. Konieczne jest wprowadzenie środków mających zagwarantować, że ryby orazprodukty rybne niespelniające wymagań w zakresienajwyższych dopuszczalnych poziomów nie będą przedmiotem obrotu handlowego w innych państwach czlonkowskich. Finlandia i Szwecja będą przedkladać Komisjicoroczne sprawozdania dotyczące monitorowania przeznie zawartości dioksyn i polichlorowanych bifenylio dzialaniu podobnym do dioksyn w rybach pochodzą-cych z regionu Morza Baltyckiego oraz środków mają-cych na celu zmniejszenie narażenia ludzi na dioksynyi polichlorowane bifenyle o dzialaniu podobnym dodioksyn z regionu Morza Baltyckiego.

(12) W celu zapewnienia jednolitego wykonywania przepisówo najwyższych dopuszczalnych poziomach wlaściweorgany muszą stosować te same kryteria dotyczącepobierania próbek oraz te same kryteria przeprowadzaniabadań analitycznych w calej...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL