Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 
FREE EXCERPT

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 910/2007

z dnia 30 lipca 2007 r.

ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynkuzbóż (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a takżemając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE)nr 1784/2003 refundacje wywozowe dla zbóż mającezastosowanie w dniu, w którym zlożono wnioseko wydanie pozwolenia, stosuje się do wywozu, któryma być realizowany w okresie ważności pozwolenia,jeśli wniesie o to wnioskodawca. W tym wypadku dorefundacji możebyć zastosowana kwota korygująca.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia29 czerwca 1995 r. ustanawiające niektóre szczególowezasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG)nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanychw przypadku występowania zaklóceń na rynku zbóż (2),

pozwolilo na ustalenie kwoty korygującej dla produktów,o których mowa w art. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia(WE) nr 1784/2003. Ta kwota korygująca powinna byćwyliczona z uwzględnieniem czynników wymienionychw art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95.

(3) Sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymoginiektórych rynków mogą wymóc konieczność zróżnicowania kwoty korygującej w zależności od miejsca przeznaczenia.

(4) Kwota korygująca powinna być ustalona wedlug takiejsamej procedury jak refundacja. Może ona podlegaćzmianom w czasie pomiędzy dwoma ustaleniami.

(5) Z wyżej wymienionych przepisów wynika, że kwotakorygująca powinna być ustalona zgodniezZalącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu sązgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykul 1

Kwotę korygującą do wcześniej ustalonych refundacji wywozowych dla produktów, o których mowa w art. 1 lit. a), b) i c)rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, z wyjątkiem slodu, ustalasię wZalączniku.

Artykul 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w calości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkichpaństwach czlonkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 2007 r.

W imieniu KomisjiJean-Luc DEMARTYDyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju

Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL