*Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (1)

 
FREE EXCERPT

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005

z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 ParlamentuEuropejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawiehigieny środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 4ust. 4 oraz art. 12,

a takżemając na uwadze co następuje:

(1) Wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego jestjednym z podstawowych celów prawa żywnościowegoustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymaganiaprawa żywnościowego, powolującym Europejski Urządds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającym procedury w sprawach bezpieczeństwa żywności (2). Czynnikizagrożenia mikrobiologicznego w środkach spożywczych stanowią istotne źródlo zachorowań i zatrućpokarmowych u ludzi.

(2) Środki spożywcze nie powinny zawierać mikroorganizmów, ich toksyn ani metabolitów w ilościach stanowią-cych niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 ustanawia ogólnewymagania bezpieczeństwa żywności, zgodnie z którymizabronione jest wprowadzanie na rynek żywności, któranie jest bezpieczna. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane do wycofania z rynku niebezpiecznej żywności. W celu zwiększenia stopnia ochronyzdrowia publicznego oraz w celu uniknięcia rozbieżnychinterpretacji należy ustalić zharmonizowane kryteriabezpieczeństwa dotyczące oceny produktów żywnościowych, szczególnie pod względem obecności określonychmikroorganizmów chorobotwórczych.

(4) Kryteria mikrobiologiczne stanowią również wskazówkęco do akceptowania środków spożywczych oraz ichprodukcji, postępowania z nimi oraz ich dystrybucji.Stosowanie kryteriów mikrobiologicznych powinnostanowić integralną część procesu wdrażania proceduropartych na zasadach HACCP oraz innych środkówkontroli higieny.

(5) Bezpieczeństwo środków spożywczych zapewnia sięglównie poprzez podejście zapobiegawcze, np. wdrażanie dobrej praktyki higienicznej oraz stosowanie procedur opartych na zasadach systemu analizy zagrożeńi krytycznych punktów kontroli (HACCP). Kryteriamikrobiologiczne można wykorzystywać przy zatwierdzaniu i weryfikacji procedur HACCP i innych środkówkontroli higieny. Należy zatem ustalić kryteria mikrobiologiczne pozwalające na akceptację procesów, a takżekryteria mikrobiologiczne bezpieczeństwa żywności,ustalając limit, powyżej którego dany środek spożywczypowinien zostać uznany za zanieczyszczonyw niedopuszczalnym stopniu mikroorganizmami, których dotyczą ustalone kryteria.

(6) Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązanedo zachowania zgodności z kryteriami mikrobiologicznymi. Zachowanie zgodności powinno obejmowaćbadanie w odniesieniu do wartości ustalonych dla danychkryteriów poprzez pobieranie próbek, wykonywaniebadań oraz wdrażanie dzialań naprawczych zgodniez prawem żywnościowym oraz poleceniami wydanymiprzez wlaściwy organ. Należy zatem ustanowićśrodkiwykonawcze dotyczące metod analitycznych, określającerównież, w miarę potrzeb, niepewność pomiaru, planpobierania próbek, limity mikrobiologiczne oraz liczbępróbek badanych, które powinny wykazywać zgodnośćz tymi limitami. Należy ponadto ustanowić środkiwykonawcze dotyczące środków spożywczych, doktórych odnoszą się dane kryteria, określić punktylańcucha żywnościowego, których dotyczą dane kryteria,a także określić dzialania, które powinny zostać podjętew wypadku niespelnienia kryterium. Środki, którepowinny podjąć przedsiębiorstwa sektora spożywczegow celu zapewnienia zgodności z kryteriami określającymimożliwość akceptacji procesu, mogą obejmować kontrolę surowców, higieny, temperatury oraz okresuprzydatności do spożycia danego produktu.

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1; sprostowane w Dz.U. L 226z 25.6.2004, str. 3.

(2) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienionerozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245z 29.9.2003, str. 4).

(7) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawiekontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowymoraz zasadami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt(1) zobowiązuje Państwa Czlonkowskie do zagwarantowania, aby kontrole urzędowe bylyprzeprowadzane regularnie, w oparciu o zagrożenie orazzwlaściwą częstotliwością. Kontrole takie powinny byćprzeprowadzane na wlaściwych etapach produkcji,przetwarzania i dystrybucji żywności, w celu zapewnienia przestrzegania kryteriów ustanowionychw niniejszym rozporządzeniu przez przedsiębiorstwasektora spożywczego.

(8) Komunikat Komisji na temat Wspólnotowej Strategiiustalania kryteriów mikrobiologicznych dla środkówspożywczych (2) opisuje strategię ustanawiania i rewizjikryteriów w prawodawstwie Wspólnoty, a także zasadyrozwoju i stosowania tych kryteriów. Strategia tapowinna być stosowana przy ustanawianiu kryteriówmikrobiologicznych.

(9) Dnia 23 września 1999 r. Naukowy Komitet ds. ŚrodkówWeterynaryjnych Dotyczących Zdrowia Publicznego(SCVPH) wydal opinię dotyczącą oceny kryteriówmikrobiologicznych dla produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do spożycia przezludzi. W opinii podkreślono, że istotne jest, aby kryteriamikrobiologiczne opieralysię na formalnej ocenie ryzykaoraz zasadach przyjętych w skali międzynarodowej.Opinia zawiera zalecenie, aby kryteria mikrobiologicznebyly odpowiednie i skuteczne w odniesieniu do ochronyzdrowia konsumentów. SCVPH zaproponowal pewnezmodyfikowane kryteria do przyjęcia w charakterześrodków tymczasowych w oczekiwaniu na formalnąocenę ryzyka.

(10) Jednocześnie SCVPH przyjąl osobną opinię na tematListeria monocytogenes. W opinii tej zaleca się, aby przyjąćjako cel utrzymanie zanieczyszczenia Listeria monocyto-genes w żywności na poziomie poniżej 100jtk/g. W opinii z dnia 22 czerwca 2000 r. KomitetNaukowy ds. Żywności (SCF) zgodzil się z tymizaleceniami.

(11) W dniach 19-20 września 2001 r. SCVPH przyjąl opinięna temat Vibrio vulnificus i Vibrio parahaemolyticus.W opinii stwierdzono, że dostępne obecnie danenaukowe nie dają podstaw do ustalenia szczególowychkryteriów dla bakterii chorobotwórczych V. vulnificusi V. parahaemolyticus dla żywności pochodzenia morskiego. Zaleca się jednak stworzenie kodeksu postępowania dla zapewnienia stosowania dobrej praktykihigienicznej.

(12) W dniach 30-31 stycznia 2002 r. SCVPH wydal opiniędotyczącą Norwalk-like wirusów (NLV, norowirusów).

W opinii tej stwierdzono, że tradycyjne wskaźniki opartena obecności bakterii typu kalowego są nieodpowiedniedo celów wykazywania obecności lub braku wirusówNLV, a także że ustalanie koniecznego czasu oczyszczania malż na podstawie czasu koniecznego do eliminacjibakterii typu kalowego nie jest procedurą bezpieczną.Komitet zalecil również, aby przy ustalaniu zanieczyszczenia obszarów pozyskiwania malż bakteriami typukalowego stosować wskaźniki bakteriologiczne wykorzystujące bakterie E. coli, nie zaś bakterie coli typukalowego.

(13) W dniu 27 lutego 2002 r. SCF przyjąl opinię dotyczącąwymagań dla żelatyny w kontekście zdrowia konsumentów. Komitet stwierdzil w tej opinii, że kryteriamikrobiologiczne ustanowione w rozdziale 4zalącznika II do dyrektywy Rady 92/118/EWG z dnia17 grudnia 1992 r. ustanawiającej warunki zdrowotnezwierząt i zdrowia publicznego regulujące handeli przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżejwymienionymi warunkami ustanowionymiw szczególnych zasadach wspólnotowych określonychwzalączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG orazw zakresie patogenów, do dyrektywy 90/425/EWG (3)

w kontekście zdrowia konsumentów są zawyżonei uznal, że wystarczające byloby stosowanie obowiązkowego kryterium mikrobiologicznego jedyniew odniesieniu do salmonelli.

(14) W dniach 21-22 stycznia 2003 r. SCVPH wydal opiniędotyczącą werotoksycznych bakterii E. coli (VTEC)w środkach spożywczych. W wydanej opinii Komitetuznal za malo prawdopodobne, aby stosowanie dlaVTEC O157 normy mikrobiologicznej wlaściwej dlaproduktu końcowego moglo spowodować znacząceobniżenie ryzyka dla konsumentów. Jednak wytycznemikrobiologiczne mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia bakteriami typu kalowego w calym lańcuchużywnościowym mogą przyczynić się do obniżeniaryzyka dla zdrowia publicznego, w tym ryzyka związanego z VTEC. SCVPH określil następujące rodzajeżywności, w których VTEC stanowi zagrożenie dlazdrowia publicznego: surowe lub niedogotowane mięsowolowe, a także ewentualnie mięso innych przeżuwaczy,mięso mielone i fermentowana wolowina oraz produktyz tych mięs, surowe mleko oraz wyroby produkowanez surowego mleka, produkty świeże, szczególnie kielki,oraz soki owocowe i warzywne niepasteryzowane.

(15) W dniach 26-27 marca 2003 r. SCVPH przyjąl opiniędotyczącą enterotoksyn gronkowcowych w produktachmlecznych, szczególnie serach. Komitet zalecil rewizjękryteriów dla gronkowców koagulazo-dodatnichw serach, mleku surowym przeznaczonym do przetworzenia i mleku w proszku. Dodatkowo należy ustalićkryteria dla enterotoksyn gronkowcowych w serachi mleku w proszku.

(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowane w Dz.U. L 191z 28.5.2004, str. 1.

(2) SANCO/1252/2001 Dokument do dyskusji w sprawie strategiiustalania kryteriów mikrobiologicznych dla środków spożywczych w prawodawstwie Wspólnoty, str. 34.

(3) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49. Dyrektywa ostatnio zmienionarozporządzeniem Komisji (WE) nr 445/2004...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL