*Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (1)

 
FREE EXCERPT

L 322/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1441/2007

z dnia 5 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznychdotyczących środków spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 ParlamentuEuropejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawiehigieny środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 4ust. 4,

a takżemając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (2) ustanawia kryteria mikrobiologiczne dotyczące niektórychmikroorganizmów oraz przepisy wykonawcze obowiązujące przedsiębiorstwa sektora spożywczego przy wdra-żaniu ogólnych i szczególnych środków higienicznych,o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr852/2004. Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 stanowirównież, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego sązobowiązane dopilnować, aby środki spożywcze bylyzgodne z odpowiednimi kryteriami mikrobiologicznymiwymienionymi w zalączniku I do tego rozporządzenia.

(2) Rozdzialy 1 i 2 zalącznika I do rozporządzenia (WE)nr 2073/2005 ustanawiają kryteria bezpieczeństwaśrodków spożywczych i kryteria higieny procesu dotyczące preparatów w proszku do początkowego żywienianiemowląti żywności dietetycznej w proszku specjalnegoprzeznaczenia medycznego przeznaczonych dlaniemowląt w wieku do sześciu miesięcy ("preparatyw proszku dla niemowląt i żywność dietetycznaw proszku"). Część 2.2 rozdzialu 2 tego zalącznikastanowi, że w przypadku gdy badane są preparatyw proszku dla niemowląt i żywność dietetycznaw proszku i w jakiejkolwiek próbce wykryte zostanąEnterobacteriaceae, partia musi zostać zbadanaw kierunku Enterobacter sakazakii i Salmonella.

(3) W dniu 24 stycznia 2007 r. Komisja Naukowa do sprawZagrożeń Biologicznych (Komisja BIOHAZ) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)wydala opinię na temat Enterobacteriaceae i jako wskaź-ników Salmonella i Enterobacter sakazakii. Stwierdzila ona,

że nie ma możliwości ustalenia wspólzależnościpomiędzy Enterobacteriaceae i Salmonella oraz że nieistnieje żadna ogólna wspólzależność pomiędzy Enterobacteriaceae i Enterobacter sakazakii.Można jednak ustalićwspólzależność pomiędzy Enterobacteriaceae a Enterobactersakazakii na poziomie poszczególnych zakladów.

(4) Wzwiązku z tym wymóg określony w rozporządzeniu(WE) nr 2073/2005, dotyczący badania preparatóww proszku dla niemowląt i żywności dietetycznejw proszku na obecność Salmonella i Enterobacter sakazakiitam, gdzie w jakiejkolwiek próbce wykryte zostaną Enterobacteriaceae, nie powinien już obowiązywać. Należyzatem odpowiednio zmienić część 2.2 rozdzialu 2zalącznika I do tego rozporządzenia.

(5) Zgodnie z opinią na temat zagrożeń mikrobiologicznychw preparatach do początkowego żywienia niemowląti preparatach do dalszego żywienia niemowląt, wydanąprzez Komisję BIOHAZ dnia 9 września 2004 r., kryteriamikrobiologiczne dotyczące Salmonella i Enterobacteriaceaepowinny zostać wprowadzone w stosunku do preparatów do dalszego żywienia niemowląt.

(6) W dniach 26 i 27 stycznia 2005 r. Komisja BIOHAZEuropejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywnościwydala opinię dotyczącą Bacillus cereus i innych Bacillusspp. w środkach spożywczych. Komisja stwierdzila,że jednym z najważniejszych środków kontrolnych jestkontrola temperatury i ustanowienie systemu opartegona zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktówkontroli. Odwodniona żywność, w której często obecnesą zarodniki chorobotwórczych Bacillus spp., możeumożliwić wzrost Bacillus cereus po ponownym dodaniucieplej wody. Niektóre rodzaje odwodnionej żywności,w tym preparaty w proszku dla niemowląt i żywnośćdietetyczna w proszku, spożywane są przez potencjalniewrażliwych konsumentów. Zgodnie z opinią EFSA liczbazarodników Bacillus cereus w preparatach w proszku dlaniemowląti żywności dietetycznej w proszku powinnabyć jak najniższa w trakcie przetwarzania, a opróczdobrych praktyk opracowanych w celu zmniejszaniaopóźnienia pomiędzy momentem przygotowaniaa czasem konsumpcji należy wprowadzić kryteriumhigieny procesu.

(7) Rozdzial 1 zalącznika I do rozporządzenia (WE)nr 2073/2005 wprowadza referencyjną metodę badaniaenterotoksyn gronkowcowych w niektórych serach,mleku w proszku i serwatce w proszku. Metoda tazostala sprawdzona przez wspólnotowe laboratoriumreferencyjne dla gronkowców koagulazo-dodatnich.Należy zatem zmienić odniesienie do tej referencyjnejmetody badania oraz odpowiednio zmienić rozdzial 1zalącznika I do tego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1.(2) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 1.

7.12.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 322/13

(8) Rozdzial 3 zalącznika I do rozporządzenia (WE)nr 2073/2005 określa zasady pobierania próbek z tuszwolowych, wieprzowych, baranich, kozich i końskichw celu prowadzenia badań na obecność Salmonella.Zgodnie z tymi zasadami obszar pobierania próbekpowinien obejmować co najmniej 100 cm2 wybranegomiejsca. Nie określono jednak ani liczby miejsc pobierania próbek, ani minimalnego lącznego obszaru pobierania próbek. Aby usprawnić wdrażanie tych zasad weWspólnocie, wlaściwym jest dalsze uściśleniew rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005, że do pobieraniapróbek należy wybierać obszary najbardziej narażone nazanieczyszczenie oraz że lączny obszar pobieraniapróbek powinien zostać zwiększony. Należy zatem odpowiednio zmienić rozdzial 3zalącznika I do tego rozporządzenia.

(9) W celu zachowania przejrzystości wspólnotowych przepisów prawnych zalącznik I do rozporządzenia (WE)

nr 2073/2005 powinien zostać zastąpiony zalącznikiemdo niniejszego rozporządzenia.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu sązgodne z opinią Stalego Komitetu ds. Lańcucha Żywnoś-ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykul 1

Zalącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 zastępujesię tekstem znajdującym się wzalączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykul 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dniapo jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w calości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkichpaństwach czlonkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2007 r.

W imieniu KomisjiMarkos KYPRIANOU

Czlonek Komisji

L 322/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2007

ZALĄCZNIK

"ZALĄCZNIK I

Kryteria mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych

Rozdzial 1. Kryteria bezpieczeństwa żywności . . . . . . . ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. 15

Rozdzial 2. Kryteria higieny procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.1. Mięso i produkty mięsne .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. 20

2.2. Mleko i produkty mleczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.3. Produkty jajeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.4. Produkty rybolówstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.5. Warzywa, owoce i produkty pochodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Rozdzial 3. Zasady pobierania i przygotowywania próbek do badań ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. 29

3.1. Ogólne zasady pobierania i przygotowywania próbek do badań . . . ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. 29

3.2. Pobieranie próbek bakteriologicznych w rzeźniach i zakladach produkujących mięso...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL