Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

 
FREE EXCERPT

l_03020090131pl00160099.pdf

L 30/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

31.1.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 73/2009

z dnia 19 stycznia 2009 r.

ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramachwspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającerozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającerozporządzenie (WE) nr 1782/2003

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, wszczególności jego art. 36 i 37 oraz art. 299 ust. 2,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu z 1979 r., w szczególności dolączony do niego protokól nr 4 ust. 6 dotyczącybawelny,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

po konsultacji z Europejskim Komitetem EkonomicznoSpolecznym (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów (3):

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Uzgodnione w latach 2003 i 2004 reformy wspólnejpolityki rolnej (WPR) obejmowaly przepisy slużąceocenie skuteczności tych reform. W związku z tym wdniu 20 listopada 2007 r. Komisja przedstawila komunikat dla Rady i Parlamentu Europejskiego zatytulowany"Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR".Należy uwzględnić ten komunikat oraz późniejszedyskusje nad jego glównymi elementami, które toczylysię w Parlamencie Europejskim, Radzie, EuropejskimKomitecie Ekonomiczno-Spolecznym i KomitecieRegionów, a także liczne uwagi będące wynikiem konsultacji spolecznych.

(2) Doświadczenie wyniesione z wdrażania rozporządzeniaRady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r.ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparciabezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia (4) pokazuje wszczególności, że niektóre elementy mechanizmówwsparcia wymagają dostosowania. W szczególnościnależy rozszerzyć oddzielenie wsparcia bezpośredniegood wielkości produkcji oraz uprościć funkcjonowaniesystemu platności jednolitej. Ponadto rozporządzenie(WE) nr 1782/2003 kilkakrotnie podlegalo znacznym

zmianom. W świetle rozwoju sytuacji oraz celem zachowania przejrzystości należy je uchylić i zastąpić niniejszym rozporządzeniem.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanowilo zasadę,że rolnicy, którzy nie spelniają niektórych wymogówdotyczących zdrowia publicznego, zdrowia roślin i zwierząt, ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierzątotrzymują zmniejszone platności bezpośrednie lub podlegają wykluczeniu z platności. Ten system wzajemnejzgodności stanowi nieodlączną część wspólnotowegowsparcia w postaci platności bezpośrednich i dlategopowinien zostać zachowany. Doświadczenie pokazalojednak, że niektóre wymogi objęte zasadą wzajemnejzgodności nie są dostatecznie związane z dzialalnościąrolniczą czy gruntami rolnymi lub dotyczą bardziejorganów krajowych niż rolników. Dlatego wlaściwe jestdostosowanie zakresu zasady wzajemnej zgodności.

(4) Ponadto by uniknąć porzucania gruntów rolnych izapewnić utrzymanie gruntów zgodnie z zasadami dobrejkultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, rozporzą-dzenie (WE) nr 1782/2003 ustanowilo wspólnotoweramy prawne, na mocy których państwa czlonkowskieprzyjmują normy uwzględniające szczególny charakterodnośnych obszarów, w tym warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy gospodarowania, użytkowaniegruntów, zmianowanie upraw, metody uprawy roli orazstrukturę gospodarstw. Te ramy prawne należy zachować.Doświadczenie wykazalo jednak, że odpowiednicharakter i korzystne skutki niektórych norm nie wystarczają, aby uzasadnić ich wdrożenie przez wszystkiepaństwa czlonkowskie. Normy takie powinny zatem staćsię dobrowolne dla państw czlonkowskich. Jednakże wcelu zapewnienia, aby ramy byly możliwie jak najbardziejspójne, norma nie powinna być dobrowolna w przypadku gdy przed rokiem 2009 dane państwa czlonkowskie już określily na jej podstawie wymogi minimalne lubjeżeli obowiązują przepisy krajowe, które odnoszą się dotej normy.

(5) Zniesienie - zgodnie z przepisami niniejszego rozporzą-dzenia - obowiązkowego odlogowania w ramachsystemu platności jednolitej mogloby mieć w niektórychprzypadkach niekorzystne skutki dla środowiska, wszczególności w odniesieniu do niektórych cech krajobrazu. Zatem wlaściwe jest wzmocnienie przepisówwspólnotowych mających na celu ochronę określonychcech krajobrazu. W szczególnych sytuacjach państwoczlonkowskie powinno również mieć możliwość utworzenia lub utrzymania siedlisk.

(1) Opinia z dnia 19 listopada 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w

Dzienniku Urzędowym).(2) Opinia z dnia 23 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w

Dzienniku Urzędowym). Opinia przedstawiona po przeprowadzeniunieobowiązkowej konsultacji.(3) Opinia z dnia 8 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w

Dzienniku Urzędowym). Opinia przedstawiona po przeprowadzeniunieobowiązkowej konsultacji.(4) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1.

PL

(6) Na niektórych obszarach stopniowo problemem stala sięochrona zasobów wodnych i zarządzanie nimi wkontekście dzialalności rolniczej. Należy zatem wzmocnićwspólnotowe ramy prawne dotyczące zasad dobrejkultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w celuochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami iwyciekami oraz w celu gospodarowania zużyciem wody.

(7) W rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 uznano pozytywny wplyw trwalych użytków zielonych na środowisko.Należy zachować środki przewidziane w tym rozporzą-dzeniu, zmierzające do zachęcenia do utrzymywaniaistniejących trwalych użytków zielonych, zapobiegając wten sposób ich masowemu przeksztalcaniu w gruntyorne.

(8) W celu osiągnięcia lepszej równowagi między instrumentami polityki mającymi na celu promowanie zrównowa-żonego rolnictwa oraz instrumentami mającymi na celupromowanie rozwoju obszarów wiejskich, na mocyrozporządzenia (WE) nr 1782/2003 wprowadzonosystem obowiązkowego stopniowego zmniejszania platności bezpośrednich ("modulacji"). Należy utrzymać tensystem i objąć nim wylączenie platności do wysokości5 000 EUR.

(9) Oszczędności uzyskane dzięki modulacji wykorzystuje sięw celu finansowania środków w ramach polityki rozwojuobszarów wiejskich. Od momentu przyjęcia rozporzą-dzenia (WE) nr 1782/2003 sektor rolniczy stanąl wobliczu wielu nowych i trudnych wyzwań, takich jakzmiany klimatu i wzrastające znaczenie bioenergii, jakrównież konieczność poprawy gospodarki wodnej iskuteczniejsza ochrona różnorodności biologicznej. Wświetle kwestii zmian klimatu Wspólnota, będąca stronąprotokolu z Kioto (1), zostala wezwana do dostosowaniaswojej polityki. Ponadto w następstwie poważnych problemów związanych z niedoborem wody i suszami Radaw swoich konkluzjach z dnia 30 października 2007 r. wsprawie niedoboru wody i susz stwierdzila, że kwestiegospodarki wodnej w rolnictwie powinny pozostaćprzedmiotem uwagi. Ponadto w swoich konkluzjach zdnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zatrzymania procesuutraty różnorodności biologicznej Rada podkreślila, żezachowanie różnorodności biologicznej pozostajeglównym wyzwaniem i niezależnie od znacznychpostępów jakich już dokonano, osiągnięcie wyznaczonego przez Wspólnotę celu na 2010 rok w zakresieróżnorodności biologicznej będzie wymagalo podjęciadodatkowych starań. Ponadto, zważywszy że innowacjemogą szczególnie przyczynić się do rozwoju nowychtechnologii, produktów i procesów, powinny onewzmocnić starania na rzecz sprostania tym nowymwyzwaniom. Wygaśnięcie systemu kwot mlecznychw 2015 roku zgodnie z rozporządzeniem (WE)nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy

szczególowe dotyczące niektórych produktów rolnych (2)

będzie wymagalo od rolników prowadzących gospodarstwa mleczarskie szczególnych wysilków, aby dostosowaćsię do zmieniających się warunków, w szczególności wregionach o mniej korzystnych warunkach gospodarowania. Wlaściwe zatem jest określenie tej szczególnejsytuacji również jako nowego wyzwania, któremupaństwa czlonkowskie powinny móc sprostać, abyzapewnić sektorowi mleczarskiemu "miękkie lądowanie".

(10) Wspólnota uznaje potrzebę podjęcia nowych wyzwań wramach swojej strategii politycznej. W dziedzinierolnictwa stosownym narzędziem slużącym podjęciuwyzwań są programy rozwoju obszarów wiejskich przyjęte na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 zdnia 20 września 2005 w sprawie wsparcia rozwojuobszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny narzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (3).

Należy udostępnić dodatkowe fundusze, aby umożliwićpaństwom czlonkowskim zmianę programów rozwojuobszarów wiejskich, bez konieczności ograniczeniaobecnie prowadzonych dzialań w zakresie rozwojuobszarów wiejskich w innych dziedzinach. Perspektywafinansowa na lata 2007-2013 nie przewiduje jednakśrodków finansowych mających na celu niezbędnewzmocnienie wspólnotowej polityki rozwoju obszarówwiejskich. W tych okolicznościach należy pozyskiwaćdużą część potrzebnych środków finansowych przezstopniowe zwiększanie redukcji platności bezpośrednichza pomocą modulacji.

(11) Charakterystyczną cechą dystrybucji środków bezpośredniego wsparcia dochodów wśród rolników jest przydzielenie znacznej części platności stosunkowo malej liczbiedużych beneficjentów. Wiadomym jest, że więksi beneficjenci nie wymagają takiego samego poziomu jednolitegowsparcia, aby osiągnąć cel skutecznego wsparciadochodów. Ponadto ze względu na możliwości dostosowania większym beneficjentom latwiej jest zarządzaćniższym poziomem jednolitego wsparcia. Sprawiedliwejest zatem oczekiwanie, aby rolnicy otrzymujący dużekwoty wsparcia w sposób szczególny przyczyniali się dofinansowania środków rozwoju obszarów...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL