*Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ('rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku')

 
FREE EXCERPT

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1234/2007

z dnia 22 października 2007 r.

ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczególowe dotycząceniektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,w szczególności jego art. 36 i 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Funkcjonowaniu i rozwojowi wspólnego rynku produktówrolnych powinno towarzyszyć ustanowienie wspólnejpolityki rolnej (zwanej dalej "WPR") obejmującej w szczególności wspólną organizację rynków rolnych (zwana dalej"WOR"), która może, zgodnie z art. 34 Traktatu, przybieraćróżne formy w zależności od produktów.

(2) Od czasu wprowadzenia WPR Rada przyjęla 21 WORpojedynczego produktu lub grupy produktów, które sąregulowane odrębnymi podstawowymi rozporządzeniamiRady:

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/68 z dnia27 lutego 1968 r. w sprawie ustanowienia wspólnejorganizacji rynku żywych drzew i innych roślin, bulw,korzeni i podobnych, ciętych kwiatów i ozdobnychliści (2),

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 827/68 z dnia28 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku niektórych produktów wymienionych w zalączniku II do Traktatu (3),

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia29 października 1975 r. w sprawie wspólnejorganizacji rynku wieprzowiny (4),

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia29 października 1975 r. w sprawie wspólnejorganizacji rynku jaj (5),

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia29 października 1975 r. w sprawie wspólnejorganizacji rynku mięsa drobiowego (6),

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku surowca tytoniowego (7),

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku bananów (8),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia28 października 1996 r. w sprawie wspólnejorganizacji rynku owoców i warzyw (9),

(1) Opinia z dnia 24 maja 2007 r. (dotychczas nieopublikowanaw Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 55 z 2.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienionerozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,str. 1).

(3) Dz.U. L 151 z 30.6.1968, str. 16. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161z 30.4.2004, str. 97).

(4) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienionerozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005,str. 2).

(5) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119z 4.5.2006, str. 1).

(6) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006.

(7) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 1679/2005 (Dz.U. L 271z 15.10.2005, str. 1).

(8) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienionerozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006,str. 13).

(9) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 1182/2007 (Dz.U. L 273z 17.10.2007, str. 1).

- rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia28 października 1996 r. w sprawie wspólnejorganizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku wolowiny i cielęciny (2),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku mleka i przetworów mlecznych (3),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku wina (4),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacjirynków lnu i konopi uprawianych na wlókno (5),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 2529/2001 z dnia19 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku mięsa baraniego i koziego (6),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku zbóż (7),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku ryżu (8),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2003 z dnia29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku suszu paszowego (9),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2004 z dnia29 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej organizacjirynku oliwy z oliwek i oliwek stolowych (10),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1947/2005 z dnia23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacjirynków w sektorze nasion (11),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacjirynków (12),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacjirynków w sektorze cukru (13).

(3) Ponadto Rada przyjęla trzy rozporządzenia zawierająceszczególowe przepisy dotyczące niektórych produktów,w odniesieniu do których nie ustanowiono jednak WOR:

- rozporządzenie Rady (WE) nr 670/2003 z dnia8 kwietnia 2003 r. ustanawiające szczególne środkidotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzeniarolniczego (14),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 797/2004 z dnia26 kwietnia 2004 r. w sprawie środków mającychna celu poprawę warunków produkcji i wprowadzaniado obrotu produktów pszczelarskich (15),

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1544/2006 z dnia5 października 2006 r. w sprawie specjalnychśrodków w celu wsparcia hodowli jedwabników (16).

(4) Wyżej wymienionym rozporządzeniom (zwanym dalej"rozporządzeniami podstawowymi") towarzyszą częstozbiory kolejnych rozporządzeń Rady. Większość rozporzą-dzeń podstawowych ma tę samą strukturę i wiele wspólnych przepisów. Odnosi się to w szczególności doprzepisów dotyczących handlu z państwami trzecimi orazogólnych przepisów, lecz także w pewnym stopniu doprzepisów związanych z rynkiem wewnętrznym. Rozporządzenia podstawowe zawierają często różne rozwiązaniaidentycznych lub podobnych problemów.

(5) Od pewnego czasu Wspólnota stawia sobie za celuproszczenie ram prawnych WPR. Przyjmując rozporzą-dzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemówwsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 1182/2007.

(2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005.

(3) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 1152/2007 (Dz.U. L 258z 4.10.2007, str. 3).

(4) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienionerozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006,str. 1).

(5) Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 16. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 953/2006 (Dz.U. L 175z 29.6.2006, str. 1).

(6) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 3. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005.

(7) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienionerozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007,str. 6).

(8) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144z 31.5.2006, str. 1).

(9) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 114. Rozporządzenie ostatniozmienione rozporządzeniem (WE) nr 456/2006 (Dz.U. L 82z 21.3.2006, str. 1).

(10) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97.

(11) Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 3. Rozporządzenie zmienionerozporządzeniem (WE) nr 1247/2007 (Dz.U. L 282 z 26.10.2007,str. 1).

(12) Dz.U. L 314 z 30.11.2005, str. 1.(13) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienionerozporządzeniem (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007,str. 1).(14) Dz.U. L 97 z 15.4.2003, str. 6.(15) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 1.(16) Dz.U. L 286 z 17.10.2006, str. 1.

rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dlarolników (1), utworzono horyzontalne ramy prawne obejmujące wszystkie platności bezpośrednie i lączące szeregsystemów wsparcia w system jednolitej platności. Podejścieto należy również zastosować do rozporządzeń podstawowych. A zatem przepisy zawarte w tych rozporządzeniachnależy...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL