Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Wersja przekształcona) (1)

 
FREE EXCERPT

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/106/WE

z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Wersja przeksztalcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI i RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpolecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a takżemając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2001/25/WE Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie minimalnegopoziomu wyszkolenia marynarzy (3) zostala kilkakrotnieznacząco zmieniona (4). Ze względu na nowe zmiany tejdyrektywy, dla zachowania przejrzystości, przepisy tepowinny zostać przeksztalcone.

(2) Dzialania, jakie mają być podjęte na poziomie wspólnotowym w dziedzinie bezpieczeństwa na morzu orazzapobiegania zanieczyszczeniu morza, powinny byćzgodne z zasadami i normami uzgodnionymi na forummiędzynarodowym.

(3) W celu utrzymania i rozwijania poziomu wiedzy orazumiejętności w sektorze morskim Wspólnoty koniecznejest zwrócenie odpowiedniej uwagi na szkolenie morskiei status marynarzy we Wspólnocie.

(4) Jednolity poziom szkolenia mającego na celu przyznanieświadectw uprawnień zawodowych marynarzom powinien zostać zapewniony w interesie bezpieczeństwa namorzu.

(5) Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawaniakwalifikacji zawodowych (5) znajduje zastosowanie dozawodów morskich objętych niniejszą dyrektywą.Pomoże ona wspierać zgodność ze zobowiązaniamiokreślonymi w Traktacie, znoszącymi przeszkodyw zakresie swobodnego przeplywu osób i uslug międzypaństwami czlonkowskimi.

(6) Wzajemne uznawanie dyplomów i świadectw przewidziane na podstawie dyrektywy 2005/36/WE niezapewnia zawsze znormalizowanego poziomu wyszkolenia wszystkich marynarzy odbywających slużbę napokladzie statków pod banderą państwa czlonkowskiego.Jednakże jest to istotne z punktu widzenia bezpieczeń­stwa na morzu.

(7) Istotne jest w związku z tym określenie minimalnegopoziomu wyszkolenia marynarzy we Wspólnocie. Tenpoziom powinien opierać się na standardach dotyczącychszkolenia uzgodnionych już na poziomie międzynarodowym, tj. Międzynarodowej konwencji o wymaganiachw zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pelnienia wacht Międzynarodowej OrganizacjiMorskiej (IMO) (konwencja STCW) z 1978 r., zmienionejw 1995 r. Wszystkie państwa czlonkowskie są stronamitej konwencji.

(8) Państwa czlonkowskie mogą określić standardy wyższeod minimalnych standardów określonych w konwencjiSTCW i niniejszej dyrektywie.

(9) Prawidla konwencji STCW zalączone do niniejszej dyrektywy powinny zostać uzupelnione o obowiązkoweprzepisy zawarte w części A Kodu dotyczącego wyszkolenia czlonków zalóg, wydawania dyplomów orazpelnienia wacht (kodu STCW). Część B kodu STCWzawiera zalecane wytyczne mające na celu wsparciestron konwencji STCW oraz podmiotów wlączonychw jej wykonywanie, stosowanie lub wprowadzaniew życie jej środków celem pelnej realizacji konwencjiw sposób jednolity.

(1) Dz.U. C 151 z 17.6.2008, s. 35.(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r.

(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzjaRady z dnia 20 października 2008 r.(3) Dz.U. L 136 z 18.5.2001, s. 17.(4) Zob. zalącznik III część A. (5) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.

(10) Celem wzmocnienia bezpieczeństwa na morzu orazzapobiegania zanieczyszczeniu morza w niniejszej dyrektywie powinny zostać określone minimalne okresy odpoczynku dla personelu wachtowego zgodnie z konwencjąSTCW. Przepisy takie powinny być stosowane bezuszczerbku dla przepisów dyrektywy Rady 1999/63/WEz dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącej Umowy w sprawieorganizacji czasu pracy marynarzy, przyjętej przezStowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej(ECSA) i Federację Związków Zawodowych PracownikówTransportu w Unii Europejskiej (FST) (1).

(11) Państwa czlonkowskie powinny przewidzieći egzekwować szczególne środki w celu zapobieganiaoszustwom związanym ze świadectwami kompetencjioraz karania takich oszustw, jak również kontynuowaćw ramach IMO wysilki celem osiągnięcia surowychi możliwych do wyegzekwowania porozumieńw sprawie zwalczania takich praktyk na calym świecie.

(12) Celem zwiększenia bezpieczeństwa na morzu oraz zapobiegania stratom w ludziach i zanieczyszczeniumorskiemu należy usprawnić komunikację między czlonkami zalóg na pokladzie statków plywających na wodachWspólnoty.

(13) Personel na pokladzie statków pasażerskich wyznaczonydo pomocy pasażerom w przypadkach zagrożenia powinien być w stanie porozumiewać się z pasażerami.

(14) Zalogi pelniące slużbę na pokladzie tankowców przewo­żących ladunki trujące lub zanieczyszczające powinnybyć w stanie skutecznie radzić sobie z zapobieganiemwypadkom oraz sytuacjami niebezpiecznymi. Najważ­niejsze jest, aby ustanowiona zostalawlaściwa komunikacja między kapitanem, oficerami i marynarzami, obejmująca wymogi przewidziane w niniejszej dyrektywie.

(15) Należy zapewnić, aby poziom wiedzy fachowej mary­narzy posiadających świadectwa wydane przez państwatrzecie, odbywających slużbę na pokladach statkówwspólnotowych, byl równoważny z wymaganiamikonwencji STCW. Niniejsza dyrektywa powinna ustanowić procedury i wspólne kryteria uznawania przezpaństwa czlonkowskie świadectw wydanych przezpaństwa trzecie opartych na wymogach dotyczącychszkolenia i wydawania świadectw uzgodnionychw ramach konwencji STCW.

(16) W interesie bezpieczeństwa na morzu państwa czlonkowskie powinny uznawać kwalifikacje dowodzącewymaganego poziomu wyszkolenia jedynie jeśli są onewydane przez lub w imieniu stron konwencji STCWokreślonych przez Komitet ds. Bezpieczeństwa naMorzu (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiejjako te, które wykazaly, i wciąż wykazują,pelną skuteczność w spelnianiu standardów określonych w tejkonwencji. Aby wypelnić lukę czasową do chwili uzyskania przez MSC zdolności do dokonania takiego okreś­

lenia, konieczna jest procedura wstępnego uznawaniaświadectw.

(17) W odpowiednich przypadkach należy przeprowadzaćinspekcje instytutów morskich oraz programówi kursów szkoleniowych. Należy zatem określić kryteriatakich inspekcji.

(18) Komisję w wykonywaniu zadań związanychz uznawaniem świadectw wydanych przez ośrodki szkoleniowe lub administracje państw trzecich powinienwspierać komitet.

(19) Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) powinna pomagaćKomisji w sprawdzaniu, czy państwa czlonkowskie spel­niają wymagania określone w niniejszej dyrektywie.

(20) Od państw czlonkowskich, jako wladz portowych,wymaga się wzmocnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania zanieczyszczeniom wód Wspólnoty przez priory­tetową inspekcję statków plywających pod banderąpaństwa trzeciego, które nie ratyfikowalo konwencjiSTCW, zapewniając tym samym, by jednostki podbanderą państwa trzeciego nie byly traktowanew sposób uprzywilejowany.

(21) Wlaściwe jest objęcie niniejszą dyrektywą przepisówdotyczących kontroli przeprowadzanych przez państwaportu, do czasu zmiany dyrektywy Rady 95/21/WE (3)

w sprawie kontroli państwa portu żeglugi morskiejcelem przeniesienia do tej dyrektywy zawartychw niniejszej dyrektywie przepisów w sprawie kontroliprzeprowadzanych przez państwa portu.

(22) Niezbędne jest określenie procedur dostosowania niniejszej dyrektywy do zmian w konwencjach i kodeksachmiędzynarodowych.

(23) Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywypowinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającąprocedury wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(24) W szczególności należy przyznać Komisji uprawnieniado zmiany niniejszej dyrektywy, z zamiarem stosowania,dla celów niniejszej dyrektywy, kolejnych zmianw niektórych kodeksach międzynarodowych oraz wszelkich zmian dokonanych w prawodawstwie wspólnotowym. Ponieważśrodki te mają zasięg ogólny i mająna celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszejdyrektywy, środki te muszą być przyjmowane zgodniez procedurą regulacyjną polączoną z kontrolą, określonąw art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(25) Nowe elementy wprowadzone do niniejszej dyrektywydotyczą wylącznie procedury Komitetu. Nie wymagająone zatem transpozycji przez państwa czlonkowskie.

(2) Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.(3) Dz.U. L 157 z 7.7.1995, s. 1.(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(1) Dz.U. L 167 z 2.7.1999, s. 33.

(26) Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać bezuszczerbku dla obowiązków państw czlonkowskichodnoszących się do terminów transpozycji do prawakrajowego dyrektyw określonych w zalączniku IIIczęść B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykul 1

Definicje

Na użytek niniejszej dyrektywy:

1) "kapitan" oznacza osobę dowodzącą statkiem;

2) "oficer" oznacza czlonka zalogi, innego niż kapitan, wyznaczonego jako taki na mocy krajowych przepisów ustawowych lub wykonawczych albo, w przypadku braku takiegowyznaczenia, umowy zbiorowej lub zwyczaju;

3) "oficer pokladowy" oznacza oficera posiadającego kwalifikacje zgodne z przepisami zalącznika I rozdzial II;

4) "starszy oficer" oznacza oficera niższego rangą jedynie odkapitana, na którego przechodzi obowiązek dowodzeniastatkiem w przypadku niedyspozycji kapitana;

5) "mechanik" oznacza oficera posiadającego kwalifikacjezgodne z przepisami zalącznika I rozdzial III;

6) "starszy mechanik" oznacza najwyższego rangą oficeramechanika odpowiedzialnego za urządzenia napędoweoraz dzialanie i konserwację instalacji mechanicznychi elektrycznych na statku;

7) "drugi mechanik" oznacza oficera niższego...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL