*Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

 
FREE EXCERPT

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKGONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeńoświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Uzupelnienie 47: Regulamin nr 48

Wersja 4 (zawierająca poprawkę 1)

Uwzględniająca wszystkie obowiązujące teksty w tym:

Seria poprawek 03 - Data wejścia w życie: 10 października 2006 r.

SPIS TREŚCI

REGULAMIN

1. Zakres

2. Definicje

3. Wniosek o udzielenie homologacji

4. Homologacja

5. Specyfikacje ogólne

6. Specyfikacje poszczególnych urządzeń

7. Zmiana i rozszerzenie homologacji typu pojazdu lub rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacjiświetlnej

8. Zgodność produkcji

9. Sankcje za niezgodność produkcji

10. Ostateczne zaprzestanie produkcji

11. Nazwy i adresy slużb technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych orazslużb administracyjnych

12. Przepisy przejściowe

ZALĄCZNIKI

Zalącznik 1 Komunikat dotyczący udzielenia, odmowy, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lubostatecznego zaprzestania produkcji typu pojazdu w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeńoświetlenia i sygnalizacji świetlnej na mocy regulaminu nr 48

Zalącznik 2 Uklad znaków homologacji

Zalącznik 3 Powierzchnia światel,oś i środek odniesienia oraz kąty widoczności geometrycznej

Zalącznik 4 Widoczność światla czerwonego do przodu i widoczność światla bialego do tylu

Zalącznik 5 Warunki obciążenia stosowane do ustalania zmian pionowego ustawienia światel mijania

Zalącznik 6 Pomiar zmiany odchylenia wiązki światel mijania w funkcji obciążenia

Zalącznik 7 Oznaczenie nominalnego ustawienia początkowego, o którym mowa w pkt 6.2.6.1.1niniejszego regulaminu

Zalącznik 8 Sterowanie korektorem ustawienia światel, o którym mowa w pkt 6.2.6.2.2 niniejszegoregulaminu

Zalącznik 9 Kontrola zgodności produkcji

Zalącznik 10 Przyklady możliwych źródelświatla

Zalącznik 11 Widoczność oznakowania odblaskowego z tylu I z boku pojazdu

1. ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do homologacji pojazdów silnikowych przeznaczonych doużytkowania na drogach, z nadwoziem lub bez nadwozia, posiadających przynajmniej czterykola i rozwijających maksymalną prędkość konstrukcyjną przekraczającą25 km/h, oraz do ich przyczep, z wyjątkiem pojazdów szynowych, maszyn i ciągników rolniczych lub leśnych oraz pojazdów przeznaczonych do robót publicznych.

2. DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu:

2.1. "Homologacja pojazdu" oznacza zatwierdzenie danego typu pojazdu w odniesieniu do liczbyi sposobu rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

2.2. "Typ pojazdu w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej"oznacza pojazdy, które nie różnią się między sobą w sposób zasadniczy w odniesieniu do cechopisanych w pkt 2.2.1-2.2.4.

Ponadto za nienależące do "pojazdów różnego typu" uważa się: pojazdy, które różnią sięw rozumieniu pkt 2.2.1-2.2.4, lecz różnice te nie pociągają za sobą zmian w odniesieniu dotypu, liczby, umiejscowienia i geometrycznej widoczności światel oraz nachylenia światelmijania wymaganych dla danego typu pojazdu, oraz pojazdy wyposażone lub niewyposażonew światla dodatkowe:

2.2.1. wymiary i zewnętrzny ksztalt pojazdu;

2.2.2. liczba i umiejscowienie urządzeń;

2.2.3. korektor ustawienia światel przednich;

2.2.4. uklad zawieszenia.

2.3. "Plaszczyzna poprzeczna" oznacza plaszczyznę pionową, prostopadlą do środkowej wzdlużnejplaszczyzny pojazdu.

2.4. "Pojazd nieobciążony" oznacza pojazd bez kierowcy, pasażerów i bez ladunku, ale z pelnymzbiornikiem paliwa, kolem zapasowym i z normalnym zestawem narzędzi.

2.5. "Pojazd obciążony" oznacza pojazd zaladowany do technicznie dopuszczalnej masy calkowitejpodanej przez producenta, do którego należy również ustalenie rozlożenia tej masy na osie,zgodnie z metodą opisaną wzalączniku 5.

2.6. "Urządzenie" oznacza część skladową lub zespól części skladowych spelniających jedną lubwięcej funkcji.

2.7. "Światlo" oznacza urządzenie przeznaczone do oświetlania drogi lub wysylania sygnalów świetlnych do innych użytkowników drogi. Za światlauważasię również oświetlenie tylnej tablicyrejestracyjnej i światla odblaskowe. Do celów niniejszego regulaminu nie uważasię za światlaświetlnych tablic rejestracyjnych tylnych ani systemów oświetlenia drzwi serwisowych zgodniez postanowieniami regulaminu nr 107 dotyczącego pojazdów kategorii M2 iM3.

2.7.1. "Źródlo światla" (*)

2.7.1.1. "Źródlo światla" oznacza jeden lub więcej elementów emitujących promieniowanie widzialne,które mogą być polączone z jednym lub kilkoma przezroczystymi kloszami oraz z podstawą,w której umieszczone są polączenia mechaniczne i elektryczne.

Źródlo światlamoże również stanowić skrajne zakończenie wlókna światlowodowego, wchodzące w sklad przestrzennie rozlożonego systemu oświetlenia lub sygnalizacji świetlnej, niewyposażone we wbudowany klosz zewnętrzny.

2.7.1.1.1. "Wymienne źródlo światla" oznacza źródlo światla, które można zamontować i wymontowaćz oprawki danego urządzenia bez użycia narzędzi.

2.7.1.1.2. "Niewymienne źródlo światla" oznacza źródlo światla, które można wymienić tylko poprzezwymianę urządzenia, w którym zamontowane jest takie źródlo światla.

W przypadku modulu źródla światla: źródlo światla, które można wymienić tylko poprzezwymianę modulu źródla światla, do którego zamocowane jest takie źródlo światla.

2.7.1.1.3. "Modulźródla światla" oznacza część optyczną urządzenia wlaściwą dla danego urządzenia,zawierającą jedno lub więcej niewymiennych źródel światla, możliwą do wymontowaniaz danego urządzenia tylko za pomocą narzędzia lub narzędzi. Modul źródla światla jestzaprojektowany w taki sposób, że niezależnie od użycia narzędzia lub narzędzi, dany modulpozostaje mechanicznie niezamienny z żadnym innym homologowanym wymiennym źródlemświatla.

2.7.1.1.4. "Żarowe źródlo światla" (żarówka) oznacza źródlo światla, w którym elementem świecącym jestjeden lub kilka żarników wytwarzających promieniowanie cieplne.

2.7.1.1.5. "Wyladowcze źródlo światla" oznacza źródlo światla, w którym elementem świecącym jest lukelektryczny wytwarzający elektroluminescencję lub fluorescencję.

2.7.1.1.6. "Dioda elektroluminescencyjna" (LED, DEL) oznacza źródlo światla, w którym elementem świecącym jest jeden lub więcej dwukońcówkowych elementów pólprzewodnikowych wytwarzają-cych elektroluminescencję lub fluorescencję.

2.7.1.2. "Elektroniczne urządzenie sterownicze źródla światla" oznacza jeden lub więcej podzespolówumieszczonych pomiędzy zasilaniem a źródlem światla w celu sterowania napięciem i/lubnatężeniem prądu elektrycznego plynącego przez dane źródlo światla.

2.7.1.2.1. "Statecznik" oznacza elektroniczne urządzenie sterownicze źródla światla, umieszczonepomiędzy zasilaniem a źródlem światla w celu stabilizacji prądu elektrycznego plynącegoprzez wyladowcze źródlo światla.

2.7.1.2.2. "Elektroda zaplonowa" oznacza elektroniczne urządzenie sterownicze źródla światla odpowiedzialne za inicjację wyladowania lukowego w wyladowczym źródle światla.

2.7.2. "Światla równoważne" oznaczająświatla spelniające tę samą funkcję i dopuszczone w kraju,w którym zarejestrowany jest pojazd; światlatemogą...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL