Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 
FREE EXCERPT

207

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków publicznych, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, według:

1) działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporzą- dzenia;

2) rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia;

3) paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;

4) paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się klasyfikację przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się klasyfikację rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w § 1, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do rozporządzenia.

2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych:

1) Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów czę- ści budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporzą- dzenia;

2) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie dzia- łu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia.

§ 5. Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczo- ści ustalają odrębne przepisy.

§ 6. 1. Paragrafy wydatków: 474 w brzmieniu „474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” i 475 w brzmieniu „475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji”, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, obowiązują do dnia 31 grudnia 2010 r.

2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. nazwa rozdziału „85147 Centra zdrowia publicznego” funkcjonuje w brzmieniu „85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej” i nie ma zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2011.

§ 7. W 2010 r. w odniesieniu do zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy motywacyjnych, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)), mają zastosowanie podziałki klasyfikacji określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.2)).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem rozdziału „73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.3) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721, z 2008 r. Nr 229, poz. 1526 oraz z 2009 r. Nr 121, poz. 1002.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źró- deł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721, z 2008 r. Nr 229, poz. 1526 oraz z 2009 r. Nr 121, poz. 1002), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (poz. 207) Załącznik nr 1 KLASYFIKACJA DZIAŁÓW Symbole klas według PKD 010 Rolnictwo i łowiectwo 01.11—01.28, ex 01.29, 01.30—01.70, ex 02.10, ex 02.30, ex 02.40, ex 03.22, ex 08.11, ex 09.90, ex 10.39, ex 10.41, ex 11.02, ex 16.29, ex 20.13, 20.15, ex 36.00, ex 38.21, 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, ex 68, ex 69.20, ex 70.21—72.20, ex 74.90, 75.00, ex 80.20, ex 81, ex 84.13, ex 94.99 020 Leśnictwo ex 01.29, ex 02.10, 02.20, ex 02.30, 02.40, ex 16.10, 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, ex 80.20 050 Rybołówstwo i rybactwo 03.11—03.21, ex 03.22, 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, ex 70.22, ex 80.20 100 Górnictwo i kopalnictwo 05.10—09.90, ex 10.84, ex 19.20, ex 38.21, 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, ex 52.21—52.22, ex 80.20, ex 84.13 150 Przetwórstwo przemysłowe 10.11—10.32, ex 10.39—10.41, 10.42—10.83, ex 10.84, 10.85—11.01, ex 11.02, 11.03—13.20, ex 13.30, 13.91—15.20, ex 16.10, 16.21—16.24, ex 16.29, 17.11—19.10, ex 19.20, 20.11— 20.12, ex 20.13, 20.14, 20.16—33.20, ex 38.12—38.22, 38.31—38.32, 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, ex 58.11—58.19, ex 59.20, ex 62.09, ex 80.20, ex 84.13, ex 95.12, ex 95.22, 95.24, ex 95.29 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz- ex 35.11—35.14, 35.21—35.30, ną, gaz i wodę ex 36.00, ex 38.12, 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, ex 80.20, ex 84.13 500 Handel ex 10.39, ex 11.01—11.02, ex 13.30, 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, 45.11—47.99, ex 52.21, ex 80.20, ex 95.12, 95.21, ex 95.22—95.23, 95.25, ex 95.29, ex 96.09 550 Hotele i restauracje 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, 55.10—56.21, ex 56.29, 56.30, ex 80.20, ex 84.13

600 Transport i łączność 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, 49.10—52.10, ex 52.21—52.22, 52.23—53.20, ex 60.20, 61.10—61.90, ex 74.90, ex 80.20, ex 82.19, ex 84.11, ex 84.13, ex 85.32 630 Turystyka 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, ex 80.20, 79.11—79.12, ex 79.90, ex 84.13 700 Gospodarka mieszkaniowa 41.10, 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, 68.10—68.31, ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10 710 Działalność usługowa ex 02.40, 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, ex 59.20, 63.99, ex 64.20, 69.10—70.21, ex 70.22, 71.11—71.20, 73.11—74.10, ex 74.20, 74.30, ex 74.90, 77.11—77.40, ex 78.10, 78.20—78.30, 80.10, ex 80.20, 80.30, 81.21—81.22, ex 81.29, 82.11, ex 82.19, 82.20—82.99, ex 84.13, ex 85.51, ex 85.60, 93.13, 96.01—96.04, ex 96.09 720 Informatyka ex 33.12, 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, ex 58.11—58.19, 58.21—58.29, ex 59.20, ex 60.10—60.20, 62.01—62.03, ex 62.09, 63.11—63.12, ex 80.20, 95.11 730 Nauka 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, ex 72.11—72.20, ex 80.20 750 Administracja publiczna 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, ex 68.32, ex 72.11—72.20, ex 80.20, ex 81.10, ex 84.11—84.13, 84.21, ex 88.99, ex 91.01 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10, ex 84.11—84.13, ex 91.01 752 Obrona narodowa 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, ex 72.19, ex 80.20, 84.22, ex 94.91 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 84.30 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża- ex 41.20—43.99, ex 80.20, 84.24—84.25 rowa 755 Wymiar sprawiedliwości 41.20, ex 42.11—42.99, 43.11—43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33—43.39, ex 43.91—43.99, ex 80.20, 84.23

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ex 84.11 i od innych jednostek nieposiadających osobowo- ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego ex 84.11 758 Różne rozliczenia 64.11—64.19,...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL