Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

 
FREE EXCERPT

1193

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa standardy i szczegółowe warunki prowadzenia przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy:

1) pośrednictwa pracy,

2) poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

3) pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

4) organizacji szkoleń — zwanych dalej „usługami rynku pracy”.

2. Ustala się standardy usług rynku pracy, które są określone w załączniku do rozporządzenia.

3. Usługi rynku pracy świadczy się dla bezrobotnych i poszukujących pracy, zwanych dalej „osobami zarejestrowanymi”, dla osób niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, zwanych dalej „osobami niezarejestrowanymi”, oraz dla pracodawców.

4. Przepisy dotyczące usług rynku pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w zakresie określonym dla pracodawców stosuje się odpowiednio do przedsię- biorców, o których mowa w art. 39c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Usługi rynku pracy świadczy się bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie, które wykluczają jakąkolwiek dyskryminację. 2. Usługi rynku pracy świadczy się w pomieszczeniach, których powierzchnia i wyposażenie są dostosowane do zakresu działań podejmowanych przez powiatowy i wojewódzki urząd pracy i do liczby zatrudnionych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczą- cymi budynków użyteczności publicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Usługi rynku pracy wymagające kontaktów indywidualnych świadczy się w warunkach zapewniających poufność rozmów.

4. Stanowiska pracy pracowników świadczących usługi rynku pracy w powiatowym lub wojewódzkim urzędzie pracy wyposaża się w środki łączności, sprzęt komputerowy z dostępem do internetu oraz z oprogramowaniem niezbędnym do świadczenia tych usług.

§ 3. 1. Powiatowy i wojewódzki urząd pracy upowszechnia informacje o zakresie pomocy udzielanej w ramach usług rynku pracy, w szczególności w formie dokumentów elektronicznych, udostępnianych z wykorzystaniem stron internetowych tych urzędów lub systemów teleinformatycznych i oprogramowania rekomendowanego lub udostępnianego przez ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej „ministrem”.

2. Powiatowy i wojewódzki urząd pracy, z wykorzystaniem stron internetowych, o których mowa w ust. 1, zapewnia dostęp do stron internetowych, prowadzonych przez urząd obsługujący ministra, i do internetowych baz danych z zakresu rynku pracy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy, w tym: internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra, zwanej dalej „internetową bazą ofert pracy”, krajowego rejestru agencji zatrudnienia, rejestru instytucji szkoleniowych, a także dostęp do bazy ofert pracy EURES prowadzonej przez Komisję Europejską, zwanej dalej „bazą ofert pracy EURES”.

3. Powiatowy i wojewódzki urząd pracy umożliwia osobom zarejestrowanym, osobom niezarejestrowanym i pracodawcom dostęp do sprzętu umożliwiają- cego korzystanie z informacji, o których mowa w ust. 1, i baz, o których mowa w ust. 2, w siedzibach tych urzę- dów.

§ 4. 1. Powiatowy urząd pracy przy realizacji usług rynku pracy wykorzystuje do prowadzenia dokumentacji, obiegu dokumentów i wymiany informacji pomiędzy stanowiskami wewnątrz urzędu w szczególności dokumenty elektroniczne oraz systemy teleinformatyczne i oprogramowanie rekomendowane lub udostępniane przez ministra.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wojewódzkiego urzędu pracy oraz do wymiany informacji pomiędzy powiatowym i wojewódzkim urzędem pracy.

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 81, poz. 531.

3. Informacje dotyczące przebiegu realizacji usług rynku pracy w powiatowym urzędzie pracy są odnotowywane odpowiednio w:

1) kartach rejestracyjnych osób zarejestrowanych, które są określone w przepisach dotyczących rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, zwanych dalej „kartami rejestracyjnymi”;

2) dokumentacji dotyczącej ofert pracy i pracodawców.

4. Dokumenty dotyczące przebiegu realizacji usługi rynku pracy, które wymagają potwierdzenia własnoręcznym podpisem przez osobę zarejestrowaną, osobę niezarejestrowaną lub pracodawcę, gromadzi się w formie papierowej, a potwierdzenie własnoręcznym podpisem odnotowuje się w dokumentacji prowadzonej w formie dokumentów elektronicznych.

5. Osoba zarejestrowana, osoba niezarejestrowaną lub pracodawca może ustnie lub przez złożenie wniosku zgłosić potrzebę pomocy oferowanej w ramach usług rynku pracy do powiatowego urzędu pracy, wojewódzkiego urzędu pracy lub centrum informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkiego urzędu pracy, zwanego dalej „centrum”.

6. Wniosek osoby, o którym mowa w ust. 5, musi zawierać imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby.

7. Wniosek pracodawcy, o którym mowa w ust. 5, musi zawierać nazwę i adres pracodawcy, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy lub pracownika, wskazanego przez tego pracodawcę do kontaktów z urzędem pracy lub centrum, oraz numer identyfikacji podatkowej.

8. Osoba zarejestrowana, osoba niezarejestrowana lub pracodawca, składając wniosek, o którym mowa w ust. 5, lub inny dokument, na którym jest wymagany własnoręczny podpis, może dokonać tego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych wyłącznie za pomocą podpisu, o którym mowa w przepisach dotyczących podpisu elektronicznego.

9. Rekomendowanie systemów teleinformatycznych i oprogramowania do realizacji usług rynku pracy, o którym mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, przez ministra jest prowadzone w formie pisemnej i jest upowszechniane przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

Rozdział 2 Pośrednictwo pracy

§ 5. 1. Pośrednictwo pracy jest prowadzone przez:

1) bezpośredni kontakt pośrednika pracy, doradcy EURES lub asystenta EURES z osobą zarejestrowaną w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy lub innej propozycji pomocy w ramach pośrednictwa pracy;

2) bezpośredni kontakt pośrednika pracy, doradcy EURES lub asystenta EURES z pracodawcą w celu przyjęcia zgłoszenia oferty pracy lub przedstawienia pracodawcy propozycji pomocy w ramach po- średnictwa pracy;

3) udostępnianie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby zarejestrowane lub osoby niezarejestrowane;

4) umożliwianie zgłaszania ofert pracy bez konieczności bezpośredniego kontaktu pracodawcy z po- średnikiem pracy, doradcą EURES lub asystentem EURES;

5) giełdę pracy, będącą zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy;

6) targi pracy, będące zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy, w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców.

2. Pośrednictwo pracy jest świadczone dla pracodawców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „pracodawcami krajowymi”, i pracodawców z państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej, państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej pań- stwami członkowskimi obywatele tych państw mogą korzystać ze swobody przepływu osób, zwanych dalej „państwami EOG”, oraz dla osób zarejestrowanych i osób niezarejestrowanych, w tym obywateli państw EOG.

§ 6. 1. Powiatowy urząd pracy pozyskuje oferty pracy od pracodawców krajowych, zwane dalej „krajowymi ofertami pracy”, które dotyczą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy, zwanych dalej „pracą”.

2. Zgłoszenie krajowej oferty pracy w danym powiatowym urzędzie pracy jest dokonywane przez pracodawcę krajowego pisemnie.

3. Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane dotyczące:

1) pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy lub jego pracownika, wskazanego przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, zwanego dalej „osobą wskazaną przez pracodawcę”, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej, podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę zatrudnionych pracowników, informacje dotyczące warunków określonych w art. 36 ust. 5e pkt 2 ustawy, informację, czy

pracodawca...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL